Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

 

      Başkanlığımızın görevleri arasında, Üniversitemiz bütçesinde yer alan Rektörlüğümüz birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma işlemleri ve yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat alımlarına ait iç ve dış satın alım işlemlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmektir.


      Üniversitemizin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bulunmayan birimlerinin Taşınır Kayıt İşlemlerini yürütür. Taşınırların ihtiyacı olan birimlere dağıtımı, birimler arasındaki yer değişikliklerine ilişkin işlemler, kayıttan düşme ve hibe işlemlerini yapar. Yılsonunda Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini hazırlayarak Sayıştay Başkanlığı’na gönderir.


Yetki, Görev ve Sorumluluklar;


1- Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
2-Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetleme,
3- Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yöneltilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirleme, bu hususta Genel Sekreter’e önerilerde bulunmak,
4-Astların belirlenen politikaları anlamlarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını yerine getirilmesini sağlamak,
5-Birim Faaliyetlerinin yürütülmesini yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
6-Üniversite birimlerinin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen taşınır ve taşınmaz malların araç, gereç ve hizmetlerin cari mevzuata göre satın alma, kiralama işlerini yürütmek,
7-Rektörlük ile ilgili birimlerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak, nöbet raporlarının incelenmesini ve değerlendirilmesini güvenlik görevlilerinin görev yer ve sürelerini belirten aylık nöbet listelerini hazırlanması be kontrol edilmesini sağlamak,
8-Aylık bütçe harcamalarının kontrolü ve içinde bulunan günün mali incelenmesini gerektiğinde ilgili yerlere bilgi verilmesini sağlamak,
9-Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlamak,
10-Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslara olan borçları takip etmek,
11- Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak,

Yetkileri


1-Başkanlığına ilişkin görevleri Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi ,
2-Başkanlığa bağlı personele mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi işlemler için Genel Sekreter’e önerilerde bulunma,
3-Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi,
4-Rektörlük bütçe, satın alma, Taşınır işlemleri, bakım ve genel hizmetler, haberleşme ve evrak işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde bulunma yetkisi

Sorumlulukları


      Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından dolayı Genel Sekreter’e karşı sorumludur.